Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

halfwaythrough
11:51
6549 6a71 500
Reposted fromczyzewna czyzewna viaPicki91 Picki91
halfwaythrough
11:51
2599 9f05
Reposted fromscorpix scorpix viaPicki91 Picki91
Sponsored post
soup-sponsored
05:36
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschgeKameeel
halfwaythrough
11:50
0635 0090
Reposted fromeryawen eryawen viaPicki91 Picki91
halfwaythrough
11:50
4378 a7e2
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaPicki91 Picki91
11:49
2212 16e7 500
Reposted fromfrancisca francisca viaPicki91 Picki91
halfwaythrough
11:34
8818 fd98 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viamajkey majkey
halfwaythrough
11:34
halfwaythrough
11:34
1158 7402
Reposted fromchodzacyparadoks chodzacyparadoks viamajkey majkey
halfwaythrough
11:29

June 25 2015

halfwaythrough
11:52
halfwaythrough
11:51
1577 a8ee
Reposted frommartynkowa martynkowa viamajkey majkey
halfwaythrough
11:51

June 19 2015

19:07

April 17 2015

halfwaythrough
15:10
0585 9be9 500
Janusz Korczak
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viamyzone myzone

March 30 2015

halfwaythrough
15:17
4896 fad9 500
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam viazarazwracam zarazwracam

March 28 2015

21:15
8541 879e 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viakina kina
halfwaythrough
20:59
Niech cię nie niepokoją
Cierpienia twe i błędy.
Wszędy są drogi proste
Lecz i manowce wszędy.

O to chodzi jedynie,
By naprzód wciąż iść śmiało,
Bo zawsze się dochodzi
Gdzie indziej, niż się chciało.

Zostanie kamień z napisem:
Tu leży taki i taki.
Każdy z nas jest Odysem,
Co wraca do swej Itaki.
— Leopold Staff, Odys
Reposted fromhumanicznie humanicznie viaMaryiczary Maryiczary

March 27 2015

halfwaythrough
11:52

March 15 2015

halfwaythrough
22:10
8603 7e83
Reposted frombloodymonk bloodymonk viastraggler straggler

March 02 2015

halfwaythrough
08:33
5132 55ac
Reposted fromhermina hermina viamr-mojorisin mr-mojorisin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...